Needs review
Datum: 1.1.2017

Genom att öppna denna webbplats förbinder du dig att följa dessa användningsvillkor. Om du inte accepterar dessa användningsvillkor ska du inte använda denna webbplats. Dessa användningsvillkor tillämpas för webbplatsen för koncernen Mehiläinen Oy med tillhörande bolag (Mehiläinen). Mehiläinens webbplats kan även innehålla specialvillkor för olika tjänster. I dessa fall tillämpas dessa allmänna villkor sekundärt.

Se också Allmänna villkor för hälsovårdstjänster.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Den huvudsakliga tjänsteleverantören för webbplatsen är Mehiläinen Oy. Adress: Norra Hesperiagatan 17 C, 00260 Helsingfors Tfn 010 4140 112.

Mehiläinen ger rätt att granska och ladda ner material på/från denna webbplats endast för personligt och icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att användaren behåller alla uppgifter om upphovsrätt och andra ägarrättigheter i alla kopior han eller hon tar av materialet. Det är inte tillåtet att på något sätt redigera eller kopiera eller offentligt visa, presentera eller distribuera innehållet på denna webbplats för något offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt medgivande från Mehiläinen. Användning av materialet på denna webbplats för valfritt syfte på andra webbplatser eller i internetbaserade datormiljöer är förbjudet.

Mehiläinen Oy har alla rättigheter till materialet på denna webbplats, inklusive upphovsrätt. Mehiläinens firma och logotyp är Mehiläinen-koncernens skyddade namn och varumärken. Mehiläinens logotyp får inte användas på webbplatsen utan medgivande från Mehiläinen.

Användning av pressmeddelanden, avtalsvillkor, prislistor och övriga dokument som är avsedda för offentlig kommunikation är tillåtet under förutsättning att källan anges vid dess användning.

Mehiläinen har rätt att när som helst utan föregående meddelande och oavsett orsak ändra användningsvillkoren, layouten, innehållet, tillgången samt tjänsterna eller övriga egenskaper på webbplatsen eller upphöra med tjänsten. Mehiläinen har rätt att avbryta tillgången på en tjänst under service- och uppdateringsåtgärder.

ANSVAR

Mehiläinen ansvarar inte för någon direkt eller indirekt skada som uppstår genom användning av denna webbplats eller de elektroniska tjänsterna eller genom blockering av åtkomst till webbplatsen eller en skada i anslutning till dessa. Mehiläinen garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller utan fel. Den elektroniska information som är avsedd att publiceras på Mehiläinens webbplats har endast producerats i informationssyfte utan förbindelse, om inget annat speciellt och uttryckligen avtalats.

Mehiläinen ansvarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part och till vilket det eventuellt finns en länk från denna webbplats.

Användaren ansvarar för att den information som han eller hon ger via webbplatsen är korrekt och kommer fram. Användaren försäkrar och ansvarar för att inte skicka lagstridigt eller olämpligt material till denna webbplats. Användaren ska med alla rimliga medel försäkra sig om att materialet inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

PERSONUPPGIFTER

Mehiläinen behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och tillämplig speciell lagstiftning och ser till att integritetsskydd tillämpas vid behandling av personuppgifter. De användaruppgifter som samlas in via tjänster som kräver registrering är en del av Bolagets kundregister eller MinMehiläinen-personregistret och används endast för de syften som angetts i registerbeskrivningarna för dessa register. Registerbeskrivningarna finns tillgängliga på Mehiläinens webbplats.

Mehiläinen kan samla in, behandla och analysera uppgifter om användningen av och kommunikationen och transaktionerna på webbplatsen samt andra statistiska uppgifter om webbplatsen. Mehiläinen kan även samla in denna information från tillförlitliga tredje parter. 

E-POST

Sekretessen för e-postmeddelanden som sänds i ett öppet datanät kan inte garanteras. Användarna ska undvika att sända personuppgifter eller andra sekretessbelagda meddelanden till Mehiläinen via e-post. Mehiläinen är inte skyldigt att utföra de uppdrag eller servicebegäran som har skickats via öppen e-post. Mehiläinen har rätt att på begäran av användaren sända uppgifter via e-post till den e-postadress som användaren har angett. Mehiläinen ansvarar inte för de direkta eller indirekta skador som orsakats av meddelanden som har sänts i ett öppet datanät.

TILLÄMPLIG LAG

På dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av Mehiläinens webbplats eller deras innehåll tillämpas finländsk lag. Eventuella tvister avgörs i Helsingfors tingsrätt.

ANVÄNDNING AV COOKIES

På Mehiläinens webbplats används cookies. Cookies är uppgifter som beskriver användningen av webbtjänsten, som lagras på användarens dator. Med hjälp av cookies kan vi utveckla våra webbplatser och säkerställa att de allt bättre möter behoven hos webbplatsens användare. Med hjälp av cookies kan webbtjänsten komma ihåg de innehåll som klienten har läst igenom och ge närmare information om dessa.

Med hjälp av cookies kan man bland annat spara användarens IP-adress, tidpunkten för besöket, de besökta sidorna, använd webbläsartyp (t.ex. Internet Explorer, Firefox), den webbadress från vilken användaren kopplade sig till webbplatsen samt den server som användaren använde för att koppla sig till webbplatsen.

Uppgiften om den besökta sidan i cookies kan användas för att rikta reklam. Med hjälp av denna uppgift kan besökaren på reklamwebbplatserna se annonser som är aktuella och viktiga för den som har besökt webbplatsen. Alla reklam bygger inte på användning av cookies, utan Mehiläinens annonser kan man se på internet på de kommersiella aktörernas webbplatser.

Du kan förhindra användningen av cookies om du inte vill att cookies sparas på din dator. Detta kan du till exempel göra under punkten Säkerhet i inställningarna för din webbläsare. Du kan även koppla tillbaka cookies när som helst. Cookies ska vara aktiverade när du använder nätbokningen, MinMehiläinen och FöretagsMehiläinen. 

Läs mer om online beteendestyrd reklam, dvs. reklam som använder cookies.

ANVÄNDNING AV ANALYS I WEBBTIDSBOKNING

I Mehiläinens webbtidsbokning samlas in data med hjälp av Google Analytics om hur användarna rör sig i tjänsten. Dessa uppgifter används för att utveckla tjänsten.

Som uppgifter registreras data om webbläsaren (operativsystem, webbläsare, skärmens resolution), nätanslutningen, de bläddrade sidorna och information om dessa (t.ex. tid som använts på sidan), varifrån man har kommit på sidan (t.ex. annons eller webbplats).

Alla data lagras helt anonymt, varför uppgifterna inte kan hänföras till en person eller IP-adress. I analysen samlas alltså ingen information med vilken man kan individualisera eller identifiera användaren. I situationer där webbplatsen identifierar användaren, lagras inte personuppgifterna i Google Analytics. Uppgifterna används inte för reklam eller dylikt och de lämnas inte ut till andra.